Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Fabryka Kultury w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Fabryka Kultury w Redzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.mdk.reda.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Fabryki Kultury w Redzie znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty były przygotowywane poprawnie.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-12-30
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-03-16

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Izabela Richter
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
iza@fabrykakultury.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
58 736 28 28

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Organ nadzorujący: Dyrektor Fabryki Kultury w Redzie - Tomasz Wiśniewski Fabryka Kultury w Redzie ul. Łąkowa 59a 84-240 Reda

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2020-01-20
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

LOKALIZACJA I DOJAZD Fabryka Kultury w Redzie ul. Łąkowa 59a 84-240 Reda Budynek położony jest na ulicy Łąkowej, której przedłużeniem jest ulica Tenisowa. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do innych części miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu. Najbliższe przystanki: 1. Przystanek SKM • Stacja: REDA ( ok 1,5 km, 18 min drogi) 2. Przystanek autobusowy • Przystanek: Reda Łąkowa - Osiedle 01 (ok 190 m, 2 min drogi ) • Przystanek: Reda Łąkowa - Osiedle 02 (ok 240 m, 4 min drogi ) • Linie: 9, 17, 18 Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi. Do budynku prowadzą 2 wejścia: 1. Główne: od ul. Łąkowej • przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Przy wejściu zamontowany jest dzwonek. 2. Koncertowe: od ul. Łąkowej • przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Przy wejściu zamontowany jest dzwonek. Budynek • Dostępność sali koncertowej – wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami od strony wejścia głównego lub wejścia koncertowego. Możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu do sali. Nagłośnie oraz duży ekran ścienny. • Dostępność pracowni - wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami od strony wejścia głównego lub wejścia koncertowego. Możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu do sal. • Recepcja instytucji - znajduje się na w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. • Wszystkie pomieszczenia Fabryki Kultury w Redzie znajdują się na parterze. Oznaczenie - budynek jest wyraźnie oznakowany na elewacji - logotypem Fabryki Kultury (od ul. Łąkowej – widoczny podczas dojazdu do budynku) oraz informacją przy wejściu głównym (od ul. Łąkowej).W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących Parking + Miejsca postojowe - miejsca parkingowe dla osób odwiedzających Fabrykę Kultury w Redzie znajdują się na bezpłatnym parkingu wzdłuż budynku (od strony ul. Łąkowej), naprzeciwko wejścia głównego do budynku (ul. Łąkowa) oraz w przypadku dużych imprez na parkingu należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Łąkowa). Trasa wolna od przeszkód - aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód. Toalety - toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w korytarzu, za recepcją Instytucji.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

W Fabryce Kultury w Redzie istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. • Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy: mailowo na adres biuro@fabrykakultury.pl, iza@fabrykakultury.pl lub telefonicznie pod numerem (58) 736 28 28 (recepcja) • Instytucja nie posiada pętli indukcyjnych. Pies asystujący - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”: